Zarządzenie Nr 155/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 155/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie: zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarowice.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240)

Wójta Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Kontrolę zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarowice prowadzi się w oparciu o standardy określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

2. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarowice należy do kierowników tych jednostek.

3. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych przez kierowników jednostek dla zapewnienia efektywnej, oszczędnej, terminowej oraz zgodnej z prawem realizacji celów i zadań we wszystkich aspektach funkcjonowania jednostki.

4. Kontrola zarządcza obejmuje:

1) prowadzenie działań zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) zapewnienie wiarygodności sprawozdań;

3) ochronę zasobów oraz stosowanie fizycznych środków kontroli nad majątkiem;

4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

5) odpowiedni przydział zadań dla pracowników stosownie do posiadanych przez nich zakresów czynności, kwalifikacji, cech osobowości;

6) bieżąca aktualizacja zakresów czynności pracowników oraz udzielonych upoważnień;

7) zapewnienie skuteczności i efektywności przepływu informacji;

8) rozdzielenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i operacyjnych;

9) monitoring i ocenę realizacji działań;

10) zarządzanie ryzykiem.

§ 2

1. Kierownicy jednostek zapewniają skuteczność kontroli zarządczej poprzez realizację ustalonych procedur, zasad etycznych, mechanizmów organizacyjnych o których mowa w § 1 ust. 4, z uwzględnieniem powszechnie przyjętych standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W procedurach, o których mowa w ust. 1 uwzględnia się specyficzne zadania jednostki, posiadane zasoby i warunki, w których działa.

§ 3

1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do:

1) zapewnienia i przestrzegania kontroli zarządczej czyli zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich procesach zachodzących w jednostce;

2) składania Wójtowi Gminy sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym z przeprowadzonych kontroli, w terminie do 31 stycznia każdego roku,

3) składania Wójtowi Gminy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w kierowanej przez siebie jednostce w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 155/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

............................................................................

(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok................

Ja niżej podpisany...........................................................................................................................

imię i nazwisko

Jako kierownik jednostki...............................................................................................................................

Nazwa jednostki

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok..................
przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,

b) posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami[1], iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania
planu finansowego za rok.......... zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego[2]oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki[3] :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

samooceny/pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli/wyników kontroli zewnętrznych1.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłoby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

..............................................................

(podpis i pieczęć)[1] Niepotrzebne skreślić

[2] Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

[3] Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2011 10:52:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 10:52:33
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2011 10:57:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie