Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok


Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zmniejszyć plan jednostkowy Urzędu Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 11.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 11.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 11.000 zł

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000 zł

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.011.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.011.000 zł

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 2.011.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.011.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie jednostkowym po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

UG

22.000

60016

Drogi publiczne gminne

UG

22.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

22.000

750

Administracja publiczna

UG

5.000

75023

Urzędy gmin

UG

5.000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

UG

5.000

801

Oświata i wychowanie

GIM

7.000

80110

Gimnazja

GIM

7.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

GIM

7.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

UG

10.000

90095

Pozostała działalność

UG

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

10.000

RAZEM

22.000

22.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w palnie finansowym Urzędu Gminy i Gimnazjum dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXI/467/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 13:05:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑02‑2010 13:05:58
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2010 13:07:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie