Zarządzenie Nr 148/2010 Wójta Gminy Ozarowice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 148/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§1. Dokonać następujących zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jedno-stka

zmniejszenie

zwiększenie

PO STRONIE DOCHODÓW:

1.353.501

20.516

010

Rolnictwo i łowiectwo

673.501

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

673.501

6207

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

UG

673.501

700

Gospodarka mieszkaniowa

680.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

680.000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

UG

680.000

801

Oświata i wychowanie

20.516

80195

Pozostała działalność

20.516

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

UG

20.516

PO STRONIE WYDATKÓW:

1.369.490

19.722

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

197.560

40002

Dostarczanie wody

197.560

6219

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

UG

197.560

600

Transport i łączność

350.000

60016

Drogi publiczne gminne

350.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

350.000

750

Administracja publiczna

200.000

75023

Urzędy gmin

160.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

UG

100.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

60.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

20.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

20.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

140.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

140.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

140.000

801

Oświata i wychowanie

454.851

19.722

80101

Szkoły podstawowe

141.760

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPT

47.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

SPT

2.132

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

SPT

8.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

SPT

1.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPZ

42.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

SPZ

528

4120

Składki na Fundusz Pracy

SPZ

1.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

39.600

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPZ

2.000

80104

Przedszkola

51.600

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PT

18.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

PT

2.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

PT

1.600

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PO

29.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

PO

1.000

80110

Gimnazja

105.035

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

GIM

6.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

GIM

82.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

GIM

2.502

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

GIM

12.033

4120

Składki na Fundusz Pracy

GIM

2.500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

151.888

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

GZOiW

120.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

GZOiW

2.588

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

GZOiW

13.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

GZOiW

7.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

GZOiW

1.600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GZOiW

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

GZOiW

4.700

80195

Pozostała działalność

2.568

19.772

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GZOiW

2.568

4300

Zakup usług pozostałych

GZOiW

19.772

851

Ochrona zdrowia

13.950

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

13.950

4280

Zakup usług zdrowotnych

13.950

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

UG

23.129

85401

Świetlice szkolne

13.500

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

SPT

2.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPT

8.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPZ

2.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

SPT

1.500

85415

Pomoc materialna dla uczniów

9.629

3240

Stypendia dla uczniów

GZOiW

9.629

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych dokonano na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2011 08:02:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 08:02:28
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2011 08:28:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie