Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale i w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 6/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale i w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

15.000

15.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.000

15.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

15.000

15.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

15.000

15.000

15.000

750

Administracja publiczna

1.000

1.000

75011

Urzędy wojewódzkie

1.000

1.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

1.000

1.000

1.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.000

1.000

1.000

RAZEM

16.000

16.000

§ 2. Dokonać zmian w planie jednostkowym po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

010.

Rolnictwo i łowiectwo

UG

550

550

01095.

Pozostała działalność

UG

550

550

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

550

4300

Zakup usług pozostałych

UG

550

700

Gospodarka mieszkaniowa

UG

15.000

15.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UG

15.000

15.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

UG

15.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

15.000

750

Administracja publiczna

UG

1.000

1.000

75011

Urzędy wojewódzkie

UG

1.000

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

UG

1.000

4410

Podróże służbowe krajowe

UG

1.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.500

1.500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.500

1.500

4430

Różne opłaty i składki

UG

1.500

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.500

RAZEM

18.050

18.050

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 13:23:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑02‑2010 13:23:08
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2010 13:25:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie