Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 61/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/493/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć plan jednostkowy budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie dochodów o kwotę 203.208,20 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł

§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 62.223 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 62.223 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych o kwotę 62.223 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.985,20 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.985,20 zł

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich o kwotę 114 902,14

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich o kwotę 6 083,06 zł

po stronie wydatków o kwotę 203.208,20 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł

Jednostka - GZOiW

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 62.223 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 62.223 zł

4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 62.223 zł

Jednostka - OPS

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.985,20 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.985,20 zł

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 498,48 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 938,15 zł

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 608,85 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 402,82 zł

§ 4127 - Składki na fundusz Pracy o kwotę 1 359,71 zł

§ 4129 - Składki na fundusz Pracy o kwotę 71,99 zł

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 241,69 zł

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 118,69 zł

§ 4287 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 379,89 zł

§ 4289 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,11 zł

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 46 736,76 zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 474,30 zł

§ 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 139,04 zł

§ 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 7,36 zł

§ 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 354,21 zł

§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 18,75 zł

§ 4747 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 104,47 zł

§ 4749- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 5,53 zł

§ 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji o kwotę 479,04 zł

§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji o kwotę 25,36 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym Urzędu Gminy po stronie dochodów w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.759.048

7.759.048

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.759.048

7.759.048

8538

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

7.759.048

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

7.759.048

RAZEM

7.759.048

7.759.048

§ 3. Dokonać zmian w planie wykonawczym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

160.000

60016

Drogi publiczne gminne

160.000

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

160.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

150.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

100.000

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

92195

Pozostała działalność

10.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10.000

RAZEM

160.000

160.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie finansowym Urzędu Gminy dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXIV/493/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑06‑2010 14:58:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑06‑2010 14:58:03
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2010 15:07:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie