Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ożarowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: sekretariat@ug.ozarowice.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marek Woźniak. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@ug.ozarowice.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d) realizacji zadań wynikających ze statutu administratora,

e) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody,

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

05‑06‑2018 10:34:47
Dokumenty:
Plik pdf Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.pdf
03‑01‑2023 12:36:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
13‑01‑2023 11:28:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  28‑05‑2018 12:38:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  28‑05‑2018 12:38:31
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2023 07:56:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie