Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 103/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 2.438,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.438,00 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 2.438,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.438,00 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.438,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.438,00 zł

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne o kwotę 2.438,00 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 2.438,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.074,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: o kwotę 313,18 zł

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 50,82 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38.722

38.722

75412

Ochotnicze straże pożarne

38.000

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.000

8.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.000

30.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

722

38.722

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

722

722

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

38.722

38.722

38.722

801

Oświata i wychowanie

6.379

6.379

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

6.379

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

6.379

6.379

6.379

80195

Pozostała działalność

6.379

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

378

378

378

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

6.001

6.001

6.001

RAZEM

45.101

45.101

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750 -

Pismem Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 przekazano informację o zwiększeniu o kwotę 2.438 zł dotacji na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Spis Rolny 2010 r. (aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych).

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2010 11:29:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2010 11:29:35
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2010 11:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie