Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 20/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie: norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie. art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art. 233, 2376, 2377, 2378, 2379, 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Ożarowicach obowiązek stosowania przez pracowników na stanowiskach pracy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, które zostały określone w tabeli norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwie roboczego oraz środki czystości są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.

§ 3

1. Prawo do otrzymywania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownik nabywa w dniu zawarcia umowy o pracę, a traci z dniem rozwiązania stosunku pracy.

2. Okres używalności odzieży i obuwia roboczego określony w załączniku Nr 1, o którym mowa w § 1 przedłuża się odpowiednio w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika była nieprzerwana i trwała co najmniej 1 miesiąc (30 dni). Okres używalności zaczyna biegnąć od dnia wydania odzieży lub obuwia pracownikowi.

3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują należny asortyment na okres proporcjonalnie przedłużony.

§ 4

1. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winne być przez pracowników użytkowane w miejscu pracy, zgodnie z ich przeznaczeniem do czasu utraty cech ochronnych lub użytkowych.

2. Przydział nowej odzieży roboczej i ochronnej następuje po upływie czasokresu przewidzianego w tabeli norm. Zużyta odzież nie podlega zwrotowi.

3. W razie niezawinionego przez pracownika zniszczenia środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej przed upływem okresu ich używalności, pracownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania nowych środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej.

4. Jeżeli utrata nastąpiła z winy pracownika jest on obowiązany ponieść koszt nie zamortyzowanej części zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu używalności otrzymanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, pracownik jest zobowiązany zwrócić je pracodawcy, po uprzednim ich wyczyszczeniu lub wypraniu. Z obowiązku zwrotu odzieży może być zwolniony pracownik w przypadku, gdy okres używalności został wyczerpany w 75% .

§ 5

1. Na stanowiskach pracy wymienionych w załączonej Nr 1 dopuszcza używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymogi bhp.

2. Pracownikom używającym własną odzież i obuwie robocze będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny, rozliczany w okresach 1-rocznych przy uwzględnieniu okresu używalności oraz aktualnej ceny. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przydziela się środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze prowadzi się imienne karty ewidencyjne przydziału ww. środków. Karty prowadzi Kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego.

§ 6

Pracownik jest obowiązany utrzymać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

§ 7

Pracodawca nie posiada możliwości odkażania, prania, naprawy odzież roboczej i ochronnej, wobec czego ustala się ekwiwalent za jej pranie, który wypłacany jest kwartalnie. Tabele przydziału środków czystości oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowią załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jak również miesięczne deputaty (herbata), nie przysługują pracownikowi w przypadku nieobecności w pracy dłuższej niż 30 dni za dany okres rozliczeniowy.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/VI/96 z dnia 1 czerwca 1996 roku w sprawie odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony indywidualnej.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 roku.
Załącznik Nr 1


do Zarządzenia Nr 20/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2010 roku.

Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi Urzędu Gminy Ożarowice.

Lp.

Stanowisko pracy

Rodzaj wyposażenia

R - odzież i obuwie robocze

O - środki ochrony

indywidualnej

Okres użytkowania

1

2

3

4

1.

Sprzątaczka

R - chustka na głowę

R - fartuch z tkanin syntetycznych

R - trzewiki profilaktyczne tekstylne

O - rękawice gumowe lub ochronne

O - pas bezpieczeństwa

do zużycia

18 m-cy

12 m-cy

do zużycia

wg instrukcji

2.

Robotnik gospodarczy

Dla kobiet:

R - chustka na głowę

R - fartuch drelichowy lub z tkanin

syntetycznych

R - trzewiki profilaktyczne

O - kamizelka ocieplana

O - kalosze gumowe

O - rękawice gumowe lub ochronne

Dla mężczyzn:

R -czapka drelichowa lub beret

R -ubranie drelichowe

R - trzewiki przemysłowe

O -kamizelka ocieplana

O - buty filcowo-gumowe

O - rękawice gumowe lub ochronne

do zużycia

18 m-cy

36 m-cy

4 okresy zimowe

12 m-cy

do zużycia

24 m-ce

12 m-cy

24 m-ce

3 sezony zimowe

3 sezony zimowe

do zużycia

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2010 roku.

………………………………...........................…..

Imię i nazwisko

..............................................................................

adres

…………………….…..................................…………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy ...................................................................................................................................................

………………………….............….

Własnoręczny podpis

Ożarowice, dnia ………………

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 20/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2010 roku.

Tabela przydziału środków czystości i deputatów

Stanowisko pracownicze

Środki czystości i deputaty

Ilość i częstotliwość przydziału

Pracownicy - wszyscy

- ręcznik

- herbata

1 szt - co 12 m-cy

100 g - miesięcznie

Uwaga: Pracodawca zapewnia pracownikom w pomieszczeniach Urzędu Gminy wodę pitną, mydło i papier toaletowy.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 20/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2010 roku.

Tabela ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

I.p.

Stanowisko pracy

Częstotliwość prania

Ekwiwalent za pranie

1

2

3

4

1.

Sprzątaczka

1 raz w tygodniu

9 zł/m-c

2.

Robotnik gospodarczy

1 raz w tygodniu

18 zł/m-c

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑03‑2010 11:39:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑03‑2010 11:39:16
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2010 11:41:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie