Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych"


Zarządzenie Nr 67/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych"

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam "Regulamin pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 czerwca 2010 roku

REGULAMIN PRACY

ZESPOŁU ds. WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

§ 1.

1. Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu, jest odpowiedzialny za jego działalność oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, posiedzeniu przewodniczy osoba wcześniej przez niego wyznaczona.

§ 2.

1. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 4 członków Zespołu.

2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 4.

Do obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

1) uczestniczenie w zebraniach Zespołu;

2) zapoznanie się z przedstawionymi wnioskami przed posiedzeniem;

3) podpisanie sporządzonego protokołu z posiedzenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od

dnia posiedzenia

§ 5.

1. W miarę możliwości i konieczności Zespół powinien dokonywać wizji przedsięwzięć inicjatyw lokalnych dofinansowanych i ubiegających się o dofinansowanie przez Gminę.

2. Z dokonanej wizji lokalnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w wizji.

§ 6.

Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisują, w sposób umożliwiający identyfikację, członkowie Zespołu biorący udział w posiedzeniu.

§ 7.

Udział w posiedzeniu Zespołu ma charakter społeczny.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2010 13:50:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑07‑2010 13:50:46
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2010 13:54:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie