Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 80/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 26.329 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.329 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 14.329 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14.329 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 12.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 12.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 26.329 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.329 zł

Rozdz. 75056 - Spisy powszechne i inne o kwotę 14.329 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 14.329 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: o kwotę 14.329 zł

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 13.997 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 332 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 12.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.500 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.500 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 6.500 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 6.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.500 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.500 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 6.500 zł

· wydatki bieżące o kwotę 6.500 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.500 zł

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.000

15.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15.000

15.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

15.000

15.000

15.000

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

15.000

15.000

RAZEM

15.000

15.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750 -

Na podstawie pisma Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększono dotację o kwotę 14.329 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z powszechnym spisem rolnym rozpisanym na 2010 rok.

Dz. 852 -

Zgodnie z decyzją Nr FB/I/3011/161/60/1/10 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2010 roku zwiększono dotację celową przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku, o kwotę 12.000 zł,

Zgodnie z decyzją Nr FB/I/3011/223/10 Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku zmniejszono dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 6.500 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑07‑2010 10:07:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑07‑2010 10:07:30
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2010 10:08:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie