Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w związku z realizacją inwestycji pn.


Zarządzenie Nr 87/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 lipca 2010 roku

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w związku z realizacją inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 98 i 99 par. 2 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 pozz. 93 z późn. zm.) oraz stosownie do § 4 Uchwały Nr XXXV/515/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1. W związku z realizacją inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", dla którego beneficjentem jest zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, udzielam Panu Jarosławowi Pustkowskiemu - Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach posiadającego dowód osobisty Seria ..............wydany przez Wójta Gminy Mierzęcice, pełnomocnictwa do:

1) Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ożarowice, w zakresie działalności kierowanej jednostki,

2) Otwarcia i obsługi rachunków bankowych dotyczących pożyczki PROW,

3) Złożenia wniosku o udzielenie pożyczki na zadanie pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" w kwocie 673.501 zł, oraz podpisania i rozliczania umowy o pożyczkę w ramach PROW,

4) Podpisania weksla In blanco, wraz z deklaracją wekslową stanowiących zabezpieczenie umowy pożyczki w ramach PROW,

5) Do dokonywania w imieniu Gminy wszystkich czynności związanych z prowadzeniem inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego".

 

 

§ 2. Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 23 lipca 2010 roku na czas realizacji przedsięwzięcia

określonego w § 1 lub do czasu jego odwołania w uzasadnionych okolicznościami przypadkach.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  30‑07‑2010 13:09:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑07‑2010 13:09:58
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:40:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie