Zarządzenie Nr 139/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 139/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 711 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 711 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 711 zł

po stronie wydatków o kwotę 711 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 120 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 120 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 120 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 120 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 591 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 591 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 591 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

56.000

56.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

56.000

56.000

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

56.000

56.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

56.000

56.000

56.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.000

40.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

40.000

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

40.000

40.000

40.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

40.000

40.000

40.000

RAZEM

96.000

96.000

§

3. W zarządzeniu Nr 131/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w uchwale

budżetowej dokonać następującej zmiany w tabeli opisanej w § 2 obejmującej zmiany po stronie wydatków w uchwale budżetowej:

Jest:

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące

3.000

3.000

92195

Pozostała działalność

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

- dotacje na zadania bieżące

3.000

2.800

2.800

200

Winno być:

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące

3.000

3.000

92195

Pozostała działalność

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

- dotacje na zadania bieżące

3.000

200

200

2.800

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/476/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 85213 i 85216 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑12‑2010 14:03:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑12‑2010 14:03:33
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 14:09:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie