Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 75/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/516/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć plan wykonawczy jednostek budżetowych Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 875.501 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 673.501 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o kwotę 673.501 zł

§ 6207 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 673.501 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 180.000 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 80.000 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100.000 zł

Jednostka - Gimnazjum Ożarowice

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 22.000 zł

Rozdz. 80110- Gimnazjum o kwotę 22.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 22.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 875.501 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę o kwotę 673.501

Rozdz. 40002- Dostarczanie wody o kwotę 673.501 zł

§ 6217- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów

budżetowych o kwotę 673.501 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 180.000 zł

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł

Jednostka - Gimnazjum Ożarowice

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 22.000 zł

Rozdz. 80110- Gimnazjum o kwotę 22.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 8.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w plan wykonawczym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

50.000

60016

Drogi publiczne gminne

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

50.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

RAZEM

50.000

50.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie finansowym Urzędu Gminy dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXV/516/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2010 14:31:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑07‑2010 14:31:49
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2010 14:36:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie