Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 45/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 23.767,98 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.840,98 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 8.840,98 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.840,98 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.109 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 7.109 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 7.109 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 6.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.818 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.818 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.818 zł

po stronie wydatków o kwotę 23.767,98 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.840,98 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 8.840,98 zł

· wydatki bieżące o kwotę 8.840,98 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.840,98 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.840,98 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.109 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 7.109 zł

· wydatki bieżące o kwotę 7.109,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.109,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.804,33 zł

- wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia o kwotę 4.304,67 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 6.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.818 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.818 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 1.818 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.818 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.000

- wydatki majątkowe, w tym

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000

75421

Zarządzanie kryzysowe

5.000

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.000

5.000

5.000

852

Pomoc społeczna

14.193,80

14.193,80

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

14.193,80

14.193,80

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.193,80

14.193,80

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

2.000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2.000

2.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2.000

2.000

2.000

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.000

2.000

RAZEM

21.193,80

21.193,80

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑05‑2010 12:13:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑05‑2010 12:13:57
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2010 12:15:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie