Zarządzenie Nr 146/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 146/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 68 ust. 1 i 2 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Ożarowice, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się i sumiennego stosowania niniejszego Kodeksu.

§ 3

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 146/2010

Wójta Gminy Ożarowice

Z dnia 22 grudnia 2010 roku

Kodeks Etyki

pracowników samorządowych Urzędu Gminy Ożarowice

ROZDZIAŁ 1

Zasady ogólne

§ 1.

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznej.

2. Pracownik samorządowy powinien traktować pracę jako służbę publiczną, na zajmowanym stanowisku służyć państwu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać norm prawnych i etycznych oraz zasad współżycia społecznego, sumiennie wykonywać powierzone zadania.

3. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik samorządowy, który wskutek swojego postępowania zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykuje utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

ROZDZIAŁ 2

Zasady postępowania

§ 2.

1. Pracownik samorządowy pełniący służbę publiczną zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli. W szczególności pracownik samorządowy powinien przestrzegać i postępować zgodnie zasadami:

1) praworządności,

2) bezstronności i bezinteresowności,

3) obiektywności i równego traktowania,

4) uczciwości i rzetelności,

5) odpowiedzialności,

6) jawności postępowania,

7) dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,

8) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, radnymi, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.

ROZDZIAŁ 3

Wykonywanie zadań

§ 3.

Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika samorządowego poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osoby. Obywatele oczekują od pracownika samorządowego wysokich standardów etycznych zachowań.

§ 4.

1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje zadania i kompetencje w ramach prawa i działa zgodnie z prawem, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy i woli oraz z należytą starannością.

2. Pracownik samorządowy jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.

3. Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, które w jego przekonaniu stanowiłyby przestępstwo, wykroczenie lub groziłyby niepowetowanymi stratami.

§ 5.

1. Pracownik samorządowy działa bezstronnie i bezinteresownie, przy wykonywaniu
obowiązków zachowuje neutralność polityczną, a w szczególności:

1) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których pracownik lub jego bliscy, określeni przepisami art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,

2) powstrzymuje się od promowania jakichkolwiek grup interesów,

3) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu zadań służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych decyzji,

4) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników;

5) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych;

6) zadania i obowiązki służbowe wykonuje rzetelnie bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

7) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

2. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
stanowisku urzędniczym, nie wykonuje zajęć (niezależnie od podstawy prawnej ich
wykonywania lub nie związanych z istnieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego)
pozostających w sprzeczności lub związanych z czynnościami, które wykonuje w ramach
obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub
interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

§ 6.

Pracownik samorządowy pełniąc obowiązki kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu zajmowanego stanowiska,

a w szczególności:

1) nie dopuszcza do powstania konfliktu między interesem publicznym a prywatnym, w sytuacji powstania konfliktu interesów, dba aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego,

2) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone na mocy odpowiednich przepisów;

3) nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 7.

Pracownik samorządowy wykonuje obowiązki rzetelnie i sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej, a w szczególności:

1) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,

2) działa uczciwie i rozsądnie,

3) nie podejmuje arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli,

4) udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

§ 8.

Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć, a w szczególności:

1) zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi wykazuje należytą staranność i gospodarność,

2) nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych,

3) ujawnia próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośredniemu przełożonemu lub Wójtowi Gminy,

4) zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie Gminy swemu bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji Wójtowi Gminy.

§ 9.

Pracownik samorządowy:

1) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,

2) zachowuje w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podlegające ochronie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

§ 10.

Pracownik samorządowy podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania swoich obowiązków, a Urząd stwarza mu po temu możliwości.

§ 11.

1. W kontaktach z obywatelami pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie, a w razie potrzeby służy poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania.

2. Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego i godnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

3. W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownika samorządowego obowiązuje skromny i schludny ubiór oraz noszenie identyfikatora.

ROZDZIAŁ 4

Odpowiedzialność porządkowa

§ 12.

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność porządkową.

2. Naruszenie zakazów, o których mowa w § 5 ust. 2 będzie stanowiło podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z zachowaniem trybu określonego w art. 52 § 2 i 3 kodeksu pracy lub do odwołania pracownika ze stanowiska.

§ 13.

Na wszelkie zaniedbania dotyczące wypełniania zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie, których dopuści się pracownik samorządowy, można złożyć - zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego - skargę do Wójta Gminy Ożarowice.

ROZDZIAŁ 5 Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

2. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość Kodeksu swoim podpisem pod odpowiednim oświadczeniem, które zostaje załączone do jego akt osobowych.

3. Kierownicy referatów upowszechniają wartości i zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych pracowników.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 146/2010

Wójta Gminy Ożarowice

Z dnia 22 grudnia 2010 roku

Imię .........................................................

Nazwisko ..................................................

Stanowisko...............................................

OŚWIADCZENIE

Poinformowany(a) o odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej oświadczam, że zapoznałem(łam) się z postanowieniami Kodeksu Etyki Urzędu Gminy Ożarowice i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających.

…………………………………… (data, podpis)

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑01‑2011 14:08:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑01‑2011 14:08:21
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2011 14:14:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie