Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 104/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym Urzędu Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 2.438,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.438,00 zł

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne o kwotę 2.438,00 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.438,00 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.438,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.438,00 zł

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne o kwotę 2.438,00 zł

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.074,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 313,18 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,82 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

38.722

38.722

75412

Ochotnicze straże pożarne

UG

38.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

UG

8.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

30.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

UG

722

38.722

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

UG

722

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

377

4300

Zakup usług pozostałych

UG

38.345

801

Oświata i wychowanie

16.425

16.425

80113

Dowożenie uczniów do szkół

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GZOIW

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

GZOIW

3.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.739

9.118

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GZOIW

7.018

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

GZOIW

750

4410

Podróże służbowe krajowe

GZOIW

1.000

4430

Różne opłaty i składki

GZOIW

692

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

GZOIW

2.100

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

GZOIW

297

80195

Pozostała działalność

10.686

4.307

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

GZOIW

378

4270

Zakup usług remontowych

GZOIW

198

4300

Zakup usług pozostałych

GZOIW

10.110

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

GZOIW

4.307

RAZEM

55.147

55.147

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 102/2010 z dnia 20 września 2010 roku oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2010 11:35:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2010 11:35:51
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2010 12:01:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie