Zarządzenie Nr 125/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok używanych podczas pracy przy obsłudze minitora ekranowego


Zarządzenie Nr 125/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok używanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Na podstawie art. 207, art. 237 i art. 23715 Kodeksu pracy (Dz. U z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 r., Nr 148, poz. 973)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych, przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy przysługują okulary korekcyjne, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2

1. Pracownik ubiegający się o przyznanie refundacji winien złożyć wniosek o treści ustalonej w załączniku oraz przedłożyć:

a) zaświadczenie lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

b) oryginał rachunku (faktury) dokumentujący zakup okularów korygujących wzrok wystawiony na pracownika Urzędu Gminy Ożarowice.

2. Potwierdzenia pracy przy obsłudze monitora ekranowego dokonuje na wniosku pracownika kierownik referatu lub sekretarz gminy.

3. Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok w związku z pogorszeniem się wzroku pracownika wydane przez lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej, uprawnia pracownika do złożenia wniosku o refundację kosztów zakupu okularów.

4. Pracownikowi przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie zakupu okularów korygujących nie częściej niż raz na 2 lata.

§ 3

Pracownik realizuje zakup okularów z własnych środków. W ramach partycypacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikowi spełniającemu warunki określone w § 2 przysługuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 4

Rejestr i dokumentację pracowników korzystających z dofinansowania z zakupu okularów korygujących wzrok prowadzi sekretarz gminy.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących wzrok.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

do Zarządzenia Nr 125/2010 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

.................................................................................................

( Imięi nazwisko pracownika)

...................................................................................

( Stanowisko służbowe)

WNIOSEK

o refundacjękosztów za okulary korygujące wzrok przysługujące pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługujących mi w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego.

W załączeniu:

- zaświadczenie lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej

- rachunek (faktura) z zakładu optycznego z dnia ............................................................................

.......................................................

/ podpis wnioskodawcy/

Stwierdzam, że Pan(i) .....................................................................................................................

w ramach realizacji obowiązków służbowych obsługuje monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

.............................................

(data )

.......................................................

( pieczęć i podpis )

Stwierdzam, że Pan(i) .....................................................................................................................

spełnia warunki dotyczące przyznania refundacji poniesionych kosztów za okulary, akceptuję wniosek i proszę o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości ........... zł, ( słownie: ........................................................................................................................................... )

.......................................................

( pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podjęcia decyzji)

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 18:24:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 18:24:02
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 18:27:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie