Zarządzenie Nr 111/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 pażdziernika 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 111/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 23.750 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 23.472 zł

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 23.472 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 23.472 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 278 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 278 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 278 zł

po stronie wydatków o kwotę 23.750 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 23.472 zł

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 23.472 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.820 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 601 zł

§ 4120 - Fundusz Pracy o kwotę 97 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.274 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.457

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.225 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 698 zł

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych o kwotę 50

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 250

Jednostka - Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 92 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 92 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 92 zł

Jednostka - Szkoła Podstawowa w Zendku

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 186 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 186 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 186 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej - Urzędu Gminy po stronie

wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

20.000

20.000

75023

Urzędy gmin

20.000

20.000

4260

Zakup energii

5.000

4270

Zakup usług remontowych

20.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30.000

30.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

30.000

30.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30.000

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

RAZEM

50.000

50.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 110/2010 z dnia 14 października 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 16:15:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 16:15:03
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 16:18:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie