Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 149/2010

Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie: zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 i 2 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się zasady rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 2

Każda umowa, ugoda lub porozumienie, którego stroną jest Gmina Ożarowice podlega rejestracji.

§ 3

Rejestr wszystkich umów, ugód i porozumień zwany dalej rejestrem prowadzi inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg. Wzór rejestru umów, ugód i porozumień stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1.. Odpowiedzialnym za wpisanie i zarejestrowanie w rejestrze umowy, ugody i porozumienia jest pracownik, który umowę przygotował.

2... Umowa przed jej podpisaniem przez strony umowy powinna zostać zaakceptowana przez radcę prawnego.

3. Umowy, ugody i porozumienia:

a) które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

b) na podstawie których zaciąga się kredyt lub pożyczkę,

c) na podstawie których udziela się pożyczki, poręczenia lub gwarancji,

d) na podstawie których emituje się papiery wartościowe,

przed podpisaniem przez strony powinny zostać opatrzone kontrasygnatą skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 149/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

Rejestr umów, ugód i porozumień

Nr umowy, ugody,

porozumienia

Data zawarcia umowy, ugody, porozumienia

Strona
umowy

Przedmiot umowy

Symbol komórki organizacyjnej/

pracownik
przechowujący
oryginał

Uwagi

1

2

3

4

5

6

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2011 08:53:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 08:53:43
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2011 09:00:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie