Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 81/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym jednostek Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 26.329 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.329 zł

Rozdz. 75056 - Spisy powszechne i inne o kwotę 14.329 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14.329 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 12.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 12.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 26.329 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.329 zł

Rozdz. 75056 - Spisy powszechne i inne o kwotę 14.329 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.907 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.798 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 292 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 232 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 12.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 12.000 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.500 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.500 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 6.500 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 6.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.500 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.500 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 6.500 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 6.500 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

UG

563.162

563.162

40002

Dostarczanie wody

UG

563.162

563.162

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

UG

563.162

6219

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

UG

563.162

600

Transport i łączność

UG

5.000

5.000

60016

Drogi publiczne gminne

UG

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

15.000

15.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

UG

15.000

15.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

UG

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

15.000

801

Oświata i wychowanie

SPZ

2.000

2.000

80101

Szkoły podstawowe

SPZ

2.000

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SPZ

2.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

SPZ

2.000

RAZEM

585.162

585.162

w zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 80/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku, oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑07‑2010 10:11:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑07‑2010 10:11:39
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2010 10:13:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie