Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 maja 2010 roku


Zarządzenie nr 44/2010

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

- SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 17 maja 2010 roku

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

 

Na podstawie Wytycznych do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim zatwierdzonych przez Wojewodę Śląskiego 19 października 2005 r. (rozdz. 3. pkt.3.3 ) zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu obrony cywilnej. W celu należytego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

zarządzam:

 

§ 1

 

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej w składzie:

Zbigniew Urbańczyk - Przewodniczący Komisji,

Justyna Gubała - Członek Komisji,

(Dane zanonimizowano) - Członek Komisji.

 

§ 2

 

Przewodniczący Komisji przedstawi mi do zatwierdzenia protokół inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej do dnia 24.05.2010 r.

 

§ 3

 

Ustalam "Wytyczne" w zakresie postępowania w czasie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. bezpieczeństwa informatycznego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2010

Wójta Gminy -Szefa OC Gminy z dnia 17.05.2010r.

 

WYTYCZNE

w zakresie postępowania w czasie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

Na podstawie Wytycznych do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim terenie gminy Ożarowice zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu obrony cywilnej.

 

Inwentaryzacją należy objąć sprzęt obrony cywilnej przydzielony oraz sprzęt zakupiony z własnych środków finansowych. Sprzęt zakupiony z własnych środków należy ująć oddzielnie. Ilość członków komisji inwentaryzacyjnej należy ustalić w zależności od ilości posiadanego sprzętu, lecz w liczbie nie mniejszej niż trzy osoby.

Inwentaryzację należy przeprowadzić wg. wyprowadzonych na dzień 31.12.2009r. stanów ewidencyjnych i wartościowych sprzętu obrony cywilnej w ewidencji materiałowej.

Wpis do karty spisowej powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu. Spis z natury winien być dokonany przez co najmniej dwóch członków komisji w obecności osoby odpowiedzialnej za stan sprzętu i materiałów objętych inwentaryzacją.

Karty (arkusze) spisu z natury oraz protokoły i zestawienia inwentaryzacyjne sporządzić należy wg. wzorów określonych przepisami instrukcji o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej.

Jakiekolwiek różnice między stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym muszą być udokumentowane (w przypadku braków musi być przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i sporządzony protokół szkód), natomiast nadwyżki należy ująć na ewidencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  26‑05‑2010 12:10:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑05‑2010 12:10:07
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 19:46:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie