Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 57/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie dochodów o kwotę 100.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100.000 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 100.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 100.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100.000 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 55.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostkowym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

5.000

5.000

60016

Drogi publiczne gminne

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

500

500

70095

Pozostała działalność

500

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4270

Zakup usług remontowych

500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

90.505

90.505

75412

Ochotnicze straże pożarne

90.505

75.505

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

67.505

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

90.505

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.110

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.890

75421

Zarządzanie kryzysowe

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

25.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

RAZEM

106.005

106.005

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 56/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku, oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑06‑2010 14:41:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑06‑2010 14:41:16
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2010 15:12:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie