Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 107/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 124 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 124 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 124 zł

po stronie wydatków o kwotę 124 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 124 zł

· wydatki bieżące o kwotę 124 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 124 zł

- wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia o kwotę 124 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 135 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 135 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 135 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 135 zł

po stronie wydatków o kwotę 135 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 135 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 135 zł

· wydatki bieżące o kwotę 135 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 135 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 135 zł

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.500

5.500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

5.500

5.500

5.500

70095

Pozostała działalność

5.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.500

5.500

5.500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000

10.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10.000

10.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

10.000

5.000

5.000

5.000

851

Ochrona zdrowia

1.500

1.500

85153

Zwalczanie narkomanii

1.500

1.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

1.500

1.500

1.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.500

1.500

1.500

RAZEM

17.000

17.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751 -

na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zwiększono dotację o kwotę 124 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów archiwalnych z wyborów na Prezydenta RP, które odbyły się w czerwcu i lipcu, oraz zmniejszono dotację o 135 zł w związku z nie stawieniem się jednego członka Obwodowej Komisji Wyborczej na II turę wyborów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 15:46:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 15:46:02
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 15:49:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie