Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 33/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia planu wykonawczego jednostek budżetowych w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.752zł

Urząd Gminy

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.752 zł

Rozdz. 84515 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3.752 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.752 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.752

GZOiW

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.752 zł

Rozdz. 84515 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3.752 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 3.752 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie jednostkowym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

20.000

20.000

60016

Drogi publiczne gminne

20.000

20.000

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

11.500

11.500

70095

Pozostała działalność

11.500

11.500

4270

Zakup usług remontowych

11.500

4300

Zakup usług pozostałych

11.500

750

Administracja publiczna

479

479

75011

Urzędy wojewódzkie

479

479

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

407

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

62

4120

Składki na Fundusz Pracy

10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

479

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000

4.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

4.000

4.000

4270

Zakup usług remontowych

4000

4300

Zakup usług pozostałych

4000

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80104

Przedszkola

1.000

1.000

4210

Zakup usług pozostałych

1.000

4220

Zakup pomocy dydaktycznych

1.000

RAZEM

36.979

36.979

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2010 10:39:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑04‑2010 10:39:28
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2010 10:41:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie