Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 17/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia planu wykonawczego jednostek budżetowych w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.871

Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.871 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 6.871zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.871 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.871

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.871 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 6.871zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 6.871 zł

§ 2. Dokonać zmniejszeń w uchwale budżetowej na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 50.662

Urząd Gminy

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 50.662 zł

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 50.662 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 50.662 zł

po stronie wydatków o kwotę 50.662

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 50.662 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.271 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000 zł

SP Tąpkowice

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000 zł

SP Zendek

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.994 zł

SP Tąpkowice

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.687 zł

SP Zendek

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 320 zł

SP Tąpkowice

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 270 zł

SP Zendek

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 22.391 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 zł

Gimnazjum w Ożarowicach

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.915 zł

Gimnazjum w Ożarowicach

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 476 zł

Gimnazjum w Ożarowicach

§ 3. Dokonać zmian w planie jednostkowym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

20.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20.000

20.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000

20.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

20.000

20.000

20.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑03‑2010 12:25:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑03‑2010 12:25:26
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2010 12:26:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie