Zarządzenie Nr 124/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 124/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 11.541,35 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.325,35 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.325,35 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 11.325,35 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 216 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 216 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 216 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.541,35 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.325,35 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.325,35 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 222,07 zł

§ 4430 -Różne opłaty i składki o kwotę 11.103,28 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 216 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 216 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 216 zł

§ 2. Dokonać zmniejszeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 711 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 711 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 711 zł

po stronie wydatków o kwotę 711 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 711 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 711 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej - Urzędu Gminy po stronie

wydatków w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.850

5.850

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.500

5.500

4300

Zakup usług pozostałych

UG

5.500

4530

Podatek od towarów i usług

UG

5.500

70095

Pozostała działalność

350

350

4270

Zakup usług remontowych

UG

350

4300

Zakup usług pozostałych

UG

350

750

Administracja publiczna

218

218

75023

Urzędy gmin

218

218

4430

Różne opłaty i składki

UG

200

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

UG

18

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

UG

218

801

Oświata i wychowanie

59.167

59.167

80101

Szkoły Podstawowe

28.828

28.356

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SPZ

1.687

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SPT

1.252

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPZ

4.012

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPT

14.492

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

SPZ

5.089

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

SPZ

1.715

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

SPT

1.981

4260

Zakup energii

SPZ

6.000

4260

Zakup energii

SPT

12.000

4300

Zakup usług pozostałych

SPZ

500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

SPZ

252

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

SPT

252

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

SPZ

800

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPZ

917

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPT

235

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

SPZ

2.500

6060

Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych

SPT

3.500

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

SPZ

4

4

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SPZ

4

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPZ

4

80104

Przedszkola

17.574

17.574

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

PO

2.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

PO

1.400

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

PT

1.037

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

PT

5.600

4260

Zakup energii

PO

4.069

4260

Zakup energii

PT

7.617

4270

Zakup usług remontowych

PT

4.717

4280

Zakup usług zdrowotnych

PO

320

4300

Zakup usług pozostałych

PT

2.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

PO

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PO

76

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PT

62

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

PO

75

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

PT

75

6060

Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych

PT

5.600

80110

Gimnazja

8.500

8.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

GIM

991

4270

Zakup usług remontowych

GIM

4.115

4280

Zakup usług zdrowotnych

GIM

500

4300

Zakup usług pozostałych

GIM

8.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

GIM

652

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

GIM

2.068

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programów i licencji

GIM

674

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

300

300

4300

Zakup usług pozostałych

GZOIW

300

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

GZOIW

300

80195

Pozostała działalność

SPZ

3.961

4.433

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

SPZ

264

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

SPT

208

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GIM

3.961

4220

Zakup środków żywności

GIM

3.961

852

Pomoc społeczna

11 235,06

11 235,06

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.652

3.652

3110

Świadczenia społeczne

OPS

3.652

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

OPS

3.652

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 500

3110

Świadczenia społeczne

OPS

3 500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

OPS

6 360

3 860

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

OPS

300

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

OPS

1.818

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

OPS

1.000

4270

Zakup usług remontowych

OPS

142

4300

Zakup usług pozostałych

OPS

2.418

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

OPS

239

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

OPS

1.000

4430

Różne opłaty i składki

OPS

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

OPS

303

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

OPS

2.500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

OPS

1.000

3110

Świadczenia społeczne

OPS

1.000

85295

Pozostała działalność

OPS

223,06

223,06

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

OPS

154,30

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

OPS

8,18

4287

Zakup usług zdrowotnych

OPS

37,99

4289

Zakup usług zdrowotnych

OPS

2,01

4307

Zakup usług pozostałych

OPS

211,84

4309

Zakup usług pozostałych

OPS

11,22

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

OPS

10,45

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

OPS

0,55

4747

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

OPS

0,42

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

OPS

0,02

4757

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

OPS

8,68

4759

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

OPS

0,46

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.301

1.301

85401

Świetlice szkolne

1.301

1.301

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SPZ

205

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

GIM

184

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SPT

910

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

GIM

186

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

GIM

2

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPT

910

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPZ

205

RAZEM

77.771,06

77.771,06

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 123/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 18:09:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 18:09:47
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2010 10:54:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie