Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 74/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym jednostki - Urząd Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.420 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.420 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 3.420 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.420 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.420 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.420 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 3.420 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.420 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostkowym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

100.000

100.000

60016

Drogi publiczne gminne

100.000

100.000

4300

Zakup usług pozostałych

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

656,24

656,24

75107

Wybory Prezydenta RP

656,24

656,24

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

408,68

4410

Podróże służbowe krajowe

247,56

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

101,92

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

554,32

851

Ochrona zdrowia

2.000

2.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.000

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

115.200

115.200

90002

Gospodarka odpadami

115.200

115.200

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

115.200

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

115.200

RAZEM

217.856,24

217.856,24

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 73/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2010 14:27:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑07‑2010 14:27:22
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2010 14:29:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie