Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 54/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie dochodów o kwotę 860 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 860 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 860 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 860 zł

po stronie wydatków o kwotę 860 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 860 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 860 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 732

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 110 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 18 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

15.495

15.495

75412

Ochotnicze straże pożarne

UG

9.495

9.495

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

9.495

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

UG

9.495

75421

Zarządzanie kryzysowe

UG

6.000

6.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

6.000

4260

Zakup energii

UG

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

3.000

RAZEM

15.495

15.495

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 53/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑06‑2010 08:45:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑06‑2010 08:45:28
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2010 08:59:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie