Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na


Zarządzenie Nr 49/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 maja 2010 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" na terenie Gminy

Ożarowice.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

 

§ 1

Ogłosić konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy " na terenie Gminy Ożarowice.

§ 2

 

Zatwierdzić Regulamin konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołać Komisję do przeprowadzenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" w składzie:

· Przewodniczący Komisji - Marian Czernikarz

· Członek komisji - (Dane zanonimizowano)

· Członek komisji - Rozalia Farnicka

· Członek komisji - Monika Gubała

· Członek komisji - Ewa Paks

§ 4

 

Padać ogłoszenie o konkursie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń

w poszczególnych sołectwach gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Zarządzenia Nr 49/2010

Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2010 roku

 

Regulamin konkursu na

"Najładniejszy ogródek przydomowy"

na terenie Gminy Ożarowice

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Ożarowice.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do systematycznej poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale również na atrakcyjność wizualną i gospodarczą całej Gminy Ożarowice. Konkurs równocześnie traktowany jest jako promocja Gminy.

 

III. Uczestnicy

Udział w konkursie mogą zgłaszać właściciele ogródków przydomowych, radni, sołtysi, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje społeczne, po uprzednim uzgodnieniu udziału w konkursie z osobą zgłaszaną do konkursu.

 

IV. Przedmiot konkursu

Najładniejszy ogródek przydomowy na terenie Gminy Ożarowice.

 

V. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwać będzie od dnia 01.06.2010r. do 13.08.2010r.

2. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30.07.2010 r., wzór zgłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest załączenie do zgłoszenia kserokopii faktury/rachunku za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego.

4. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Ożarowice przy ul. Dworcowa 15, w Biurze obsługi klienta - pokój nr 11 lub u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

5. Zamknięcie konkursu nastąpi w dniu 13.08.2010r.

6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości "Dożynek Gminnych".

V. Zasady oceny

Przedmiotem oceny konkursu będzie ogólna estetyka ogródka, a w szczególności Komisja oceniać będzie:
1. Układ ogródka - kompozycja przestrzenna, funkcjonalność:
0 - 5 pkt,
2. Dobór kwiatów, w tym kwiatów jednorocznych i wieloletnich, bylin i traw ozdobnych:0 - 5 pkt,
3. Różnorodność drzew i krzewów ozdobnych:
0 - 5 pkt,
4. Dodatkowe elementy architektury ogrodowej (inwencja własna gospodarzy - ciekawe pomysły):

0 - 5 pkt,

5. Ogólne wrażenie estetyczne: 0 - 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów 25.

VI. Komisja konkursowa
1. Konkurs przeprowadza Komisja, powoływana przez Wójta Gminy Ożarowice.
2. Komisja składa się z 5 osób, przedstawicieli organizatora konkursu.
3. Komisja dokona przeglądu zgłoszonych ogródków w okresie od dnia 01.08.2010 r. do 13.08.2010r.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie "Komisji Konkursowej" oraz jego małżonek i ich zstępni.

5. Każdy członek Komisji może przyznać punkty przedmiotowi konkursu w poszczególnych kryteriach od 1 do 5 .

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ustalenia zwycięzców komisja dokonuje na podstawie sumy punktów przyznanych za kryteria, od poszczególnych członków komisji.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu po zliczeniu punktów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

3. Pracę Komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego.

4. Protokół z przebiegu konkursu Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. O wyniku konkursu zwycięzcy będą poinformowani pisemnie oraz na stronie internetowej Urzędu

Gminy .

VIII. Nagrody

1. Za trzy pierwsze miejsca przyznaje się nagrody pieniężne o wartości:

o I miejsce - 500 zł.

o II miejsce - 300 zł.

o III miejsce - 200 zł

2. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i prezentowania zdjęć wykonanych w czasie przeglądów ogródków.

2. Zdjęcia nagrodzonych ogródków przydomowych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice.

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu konkursu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

do konkursu na:

"Najładniejszy ogródek przydomowy " położony na terenie Gminy Ożarowice

 

Zgłaszam swój udział w konkursie na "Najładniejszy ogródek przydomowy" na terenie Gminy Ożarowice:

 

1. Nazwisko i imię …………..……………...............…...........................................…….

 

2. Adres ………...……......................……………………………………………………….

 

3. Telefon ………………..…………………...................…………………………………...

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na wejście komisji na posesję, wykonywanie zdjęć oraz wykorzystanie ich przez Gminę Ożarowice w materiałach promocyjnych.

 

Ożarowice, dnia ...................................... ……………………..................…………………...

(podpis zgłaszającego się do konkursu)

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  26‑05‑2010 12:52:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑05‑2010 12:52:44
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 19:49:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie