Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 97/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

710

Działalność usługowa

UG

1.200

1.200

71095

Pozostała działalność

UG

1.200

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

UG

1.200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

1.200

750

Administracja publiczna

UG

100

100

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

UG

100

100

4260

Zakup energii

UG

100

4300

Zakup usług pozostałych

UG

100

801

Oświata i wychowanie

8.398

8.398

80195

Pozostała działalność

GZOIW

3.560

3.560

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

GZOIW

3.560

4300

Zakup usług pozostałych

GZOIW

3.560

80104

Przedszkola

PO

4.838

4.838

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

PO

3.755

4270

Zakup usług remontowych

PO

433

4300

Zakup usług pozostałych

PO

4.600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

238

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

PO

650

852

Pomoc społeczna

4.000

4.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

UG

4.000

3110

Świadczenia społeczne

UG

4.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

OPS

4.000

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

OPS

4.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

UG

2.000

2.000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

UG

2.000

2.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

UG

2.000

3110

Świadczenia społeczne

UG

2.000

RAZEM

15.698

15.698

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 96/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku, oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2010 13:28:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑09‑2010 13:28:01
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2010 13:29:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie