Zarządzenie Nr 143/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 143/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej gminy po stronie wydatków

w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

623

623

75095

Pozostała działalność

623

623

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

UG

516

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

UG

113

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

200

4120

Składki na Fundusz Pracy

UG

20

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

UG

623

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.000

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

5.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

5.000

852

Pomoc społeczna

2.700

2.700

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.700

2.700

3110

Świadczenia społeczne

OPS

2.700

4300

Zakup usług pozostałych

OPS

2.700

Razem

8.323

8.323

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 142/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑01‑2011 16:49:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑01‑2011 16:49:31
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2011 13:21:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie