Zarządzenie Nr 132/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 132/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmniejszeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 156 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 156 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 156 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 156 zł

po stronie wydatków o kwotę 156 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 156 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 156 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 156 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej Gminy po stronie wydatków

w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

160.000

160.000

60016

Drogi publiczne gminne

160.000

160.000

4270

Zakup usług remontowych

UG

160.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

60.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

100.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

30.000

30.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000

25.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

UG

30.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

25.000

70095

Pozostała działalność

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

5.000

750

Administracja publiczna

2.368,21

2.368,21

75056

Spis powszechny i inne

2.368,21

2.368,21

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

UG

2.368,21

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

2.037,59

4120

Składki na Fundusz Pracy

UG

330,62

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,23

0,23

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,23

0,23

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

0,23

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

UG

0,23

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18.000

18.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

18.000

18.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

17.600

4270

Zakup usług remontowych

UG

8.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

10.000

801

Oświata i wychowanie

3.500

3.500

80101

Szkoły Podstawowe

3.500

3.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPZ

1.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

SPZ

2.500

6060

Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych

SPZ

3.500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

UG

3.000

92195

Pozostała działalność

3.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

UG

2.800

4300

Zakup usług pozostałych

UG

200

RAZEM

216.868,44

216.868,44

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 131/2010 z dnia 31 listopada 2010 roku oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 12:23:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 12:23:58
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 13:44:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie