Zarządzenie Nr 117/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 117/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 5.597 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

Rozdz. 85295 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.597 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.597 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.597 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.597 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

Rozdz. 85295 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.000 zł

Jednostka - Gminny Zespół Oświaty i Wychowania

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.597 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.597 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 1.597 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej - Urzędu Gminy po stronie

wydatków w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

22.206

22.206

75023

Urzędy gmin

22.206

22.206

4270

Zakup usług remontowych

19.706

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

527

4480

Podatek od nieruchomości

179

4430

Różne opłaty i składki

1.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.500

2.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,23

0,23

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,23

0,23

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,23

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,23

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.300

5.300

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.300

5.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300

4270

Zakup usług remontowych

5.300

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000

2.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2.000

2.000

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

852

Pomoc społeczna

10.000

10.000

85295

Pozostała działalność

10.000

10.000

3110

Świadczenia społeczne

10.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

RAZEM

39.506,23

39.506,23

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 116/2010 z dnia 29 października 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 17:26:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 17:26:08
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 17:28:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie