Zarządzenie Nr 145/2010


Zarządzenie Nr 145/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa /budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice, oraz budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Ożarowice"

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakalców budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego procedurę ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa/ budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice, oraz budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Ożarowice" stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2009 w sprawie: przyjęcia procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa /budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice, oraz budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Ożarowice"

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑01‑2011 13:45:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑01‑2011 13:45:14
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2011 11:40:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie