Zarządzenie Nr 153/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w spsrawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania niektórych zadań w sprawach z zakresu prawa pracy


Zarządzenie Nr 153/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania niektórych zadań w sprawach z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)

z a r z ą d z a m

§ 1

1. Upoważniam Panią Ewę PAKS - Sekretarza Gminy do:

a. załatwiania w imieniu Wójta Gminy Ożarowice indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,

b. składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Gminy Ożarowice w zakresie zawierania umów cywilnych z zastrzeżeniem kontrasygnaty Skarbnika Gminy,

2. Wyznaczam Panią Ewę Paks - Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wysokości wynagrodzenia.

§ 2

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 września 2008 roku w sprawie upoważniania Sekretarza Gminy do Zawierania umów cywilnych w imieniu Wójta Gminy, Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2011 10:10:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 10:10:12
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2011 10:13:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie