Zarządzenie Nr 94/2010 Wojta Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 94/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/523/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w plan wykonawczym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

15.000

01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

15.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

15.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

141.101

40002

Dostarczanie wody

141.101

6219

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

samorządowych zakładów budżetowych

141.101

700

Gospodarka mieszkaniowa

35.301

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35.301

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

4430

Różne opłaty i składki

5.301

801

Oświata i wychowanie

800

80195

Pozostała działalność

800

4300

Zakup usług pozostałych

800

852

Pomoc społeczna

20.000

85295

Pozostała działalność

20.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

70.000

4260

Zakup energii

70.000

RAZEM

141.101

141.101

w zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie finansowym Urzędu Gminy dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVI/523/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑09‑2010 12:42:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑09‑2010 12:42:37
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2010 12:44:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie