Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 86/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

UG

5.000

5.000

60016

Drogi publiczne gminne

UG

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

5.000

750

Administracja publiczna

UG

10.016

10.016

75056

Spisy powszechne i inne

UG

10.016

10.016

4010

Wynagrodzenia osobowe

UG

9.907

3020

Wydatki niezliczone do wynagrodzeń

UG

10.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

14

4120

Składki na fundusz pracy

UG

2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

100

4410

Podróże służbowe krajowe

UG

9

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

30.000

30.000

75412

Ochotnicze straż pożarne

UG

15.000

15.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

10.000

4260

Zakup energii

UG

15.000

4270

Zakup usług remontowych

UG

5.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

UG

15.000

15.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

15.000

801

Oświata i wychowanie

GIM

11.500

11.500

80110

Gimnazja

GIM

11.500

11.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

GIM

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GIM

6.500

4270

Zakup usług remontowych

GIM

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

GIM

5.000

RAZEM

56.516

56.516w zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem

Nr 85/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku, oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑07‑2010 12:58:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑07‑2010 12:58:34
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2010 13:28:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie