Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 83/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 w związku z art. 25 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 jedn. tekst ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do lat 3 niezabudowane nieruchomości wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości opisane w § 1 przeznaczone do wydzierżawienia wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz o którym mowa ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędy Gminy Ożarowice przy ul. Dworcowej nr 15 na okres 21 dni.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych Urzędu rozmieszczonych na terenie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozarowice.pl menu przedmiotowe NIERUCHOMOŚCI - DZIERŻAWA.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

do Zarządzenia 83/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 lipca 2010 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OŻAROWICE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) na okres do 3 lat

Lp

Oznaczenie

nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości


Cena nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania najmu lub dzierżawy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania najmu lub dzierżawy

(netto)

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 ipkt 2

1

KW Nr 85029

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, własność Gmina Ożarowice

Działka Nr 3113

karta mapy 10

Obręb Zendek

Gmina Ożarowice

Ogółem:

0,5813 ha

z czego:

RV 0,1133ha

RVI

0,4360ha

ŁV 0,0160ha

ŁVI 0,0160ha

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka o powierzchni 0,5813 ha

Położona w tzw. Trzoniach w miejscowoś-ci Zendek

Działka przeznaczona jest pod tereny łąk i pastwisk (według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Zendek)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Roczny czynsz dzierżawny wynosić będzie
3,84 zł, ustalony na podstawie Uchwały Nr X/ 100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku.

Określone w umowie dzierżawy - corocznie z góry do
31 - go marca

Czynsz dzierżawy aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik cen towarowych i usług konsumpcyj -nych

Nierucho-mość przezna-czona jest do dzierżawy w trybie bezprzetar-gowym

Nie dotyczy.

2

KW Nr 85520

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, własność Gmina Ożarowice

Działka Nr 3109

karta mapy 10

Obręb Zendek

Gmina Ożarowice

Ogółem:

1,3855 ha

z czego:

RV 0,1480ha

RVI

0,9262ha

ŁV 0,3115ha

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka o powierzchni 1,3855 ha

Położona w tzw. Trzoniach w miejscowoś-ci Zendek

Działka przeznaczona jest pod tereny upraw polowych (według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Zendek)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Roczny czynsz dzierżawny wynosić będzie
10,23 zł, ustalony na podstawie Uchwały Nr X/ 100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku.

Określone w umowie dzierżawy - corocznie z góry do
31 - go marca

Czynsz dzierżawy aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik cen towarowych i usług konsumpcyj -nych

Nierucho-mość przezna-czona jest do dzierżawy w trybie bezprzetar-gowym

Nie dotyczy.

3

KW Nr 30889

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, własność Gmina Ożarowice

Działka Nr 707/1

karta mapy
3 d. 3

Obręb Ożarowice

Gmina Ożarowice

Ogółem:

1,4000ha

z czego:

ŁIV 1,4000ha

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka o powierzchni 1,4000 ha

Położona w miejscowoś-ci Ożarowice

Działka przeznaczona jest pod tereny usługowo - produkcyjne (według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Ożarowice)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Roczny czynsz dzierżawny wynosić będzie
31,99 zł, ustalony na podstawie Uchwały Nr X/ 100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku.

Określone w umowie dzierżawy - corocznie z góry do
31 - go marca

Czynsz dzierżawy aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik cen towarowych i usług konsumpcyj -nych

Nierucho-mość przezna-czona jest do dzierżawy w trybie bezprzetar-gowym

Nie dotyczy.

4

KW Nr 67158

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, własność Gmina Ożarowice

Działka Nr 35/1

karta mapy
1 d. 2

Obręb Pyrzowice

Gmina Ożarowice

Ogółem:

0,9590ha

z czego:

ŁIV 0,7562ha

ŁV

0,2028 ha

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka o powierzchni 0,9590 ha

Położona w miejscowoś-ci Pyrzowice

Działka przeznaczona jest pod tereny łąk i pastwisk (RZ)(według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Pyrzowice)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Roczny czynsz dzierżawny wynosić będzie
19,70 zł, ustalony na podstawie Uchwały Nr X/ 100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku.

Określone w umowie dzierżawy - corocznie z góry do
31 - go marca

Czynsz dzierżawy aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik cen towarowych i usług konsumpcyj -nych

Nierucho-mość przezna-czona jest do dzierżawy w trybie bezprzetar-gowym

Nie dotyczy.

5

KW Nr 86811

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, własność Gmina Ożarowice

Działka Nr 268/1

karta mapy
2

Obręb Tąpkowice

Gmina Ożarowice

Ogółem:

1,2766 ha

z czego:

R IVa 0,4106

R IVb 0,6924ha

ŁIV

0,1736 ha

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka o powierzchni 1,2766 ha

Położona w miejscowoś-ci Tąpkowice

Brak

planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Roczny czynsz dzierżawny wynosić będzie
29,34 zł, ustalony na podstawie Uchwały Nr X/ 100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku

Określone w umowie dzierżawy - corocznie z góry do
31 - go marca

Czynsz dzierżawy aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik cen towarowych i usług konsumpcyj -nych

Nierucho-mość przezna-czona jest do dzierżawy w trybie bezprzetar-gowym

Nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od 14 lipca 2010 roku do 8 sierpnia 2010 roku .

Ożarowice, dnia 13.07.2010 r

Wójt Gminy Ożarowice

/Grzegorz Czapla/

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑07‑2010 10:21:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑07‑2010 10:21:58
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2010 10:26:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie