Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 46/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie dochodów o kwotę 23.767,98 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.840,98 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 8.840,98 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.840,98 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.109 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 7.109 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 7.109 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.818 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.818 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.818 zł

po stronie wydatków o kwotę 23.767,98 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.840,98 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 8.840,98 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 173,35

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 8.667,63 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.109,00 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 7.109,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 464,33 zł

§ 4120 - Fundusz Pracy o kwotę 75,34 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.765,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.312,33 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 492,00

Jednostka - SPZ

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 6.000 zł

Jednostka - Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.818 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.818 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.818 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

505.000

505.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

UG

505.000

500.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

5.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

500.000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

UG

500.000

75421

Zarządzanie kryzysowe

UG

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

3.000

852

Pomoc społeczna

OPS

14.193,80

14.193,80

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

OPS

14.193,80

14.193,80

3110

Świadczenia społeczne

OPS

14.193,80

3119

Świadczenia społeczne

OPS

14.193,80

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

UG

2.000

2.000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

UG

2.000

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

2.000

3110

Świadczenia społeczne

UG

2.000

RAZEM

519.193,80

519.193,80

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie dochodóww następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

115.200

115.200

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

115.200

115.200

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich

UG

115.200

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich

UG

115.200

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

34.000

34.000

92195

Pozostała działalność

34.000

34.000

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

UG

34.000

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

UG

34.000

RAZEM

149.200

149.200

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 45/2010 z dnia 18 maja 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑05‑2010 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑05‑2010 12:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2010 08:55:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie