Zarządzenie Nr 110/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 110/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 23.750 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 23.472 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 23.472 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 23.472 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 278 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 278 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 278 zł

po stronie wydatków o kwotę 23.750 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 23.472 zł

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 23.472 zł

· wydatki bieżące o kwotę 23.472 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.820 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: o kwotę 9.652 zł

- wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia o kwotę 5.972 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 278 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 278 zł

· wydatki bieżące o kwotę 278 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 278 zł

- wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia o kwotę 278 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30.000

30.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

30.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.000

30.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

30.000

30.000

30.000

RAZEM

17.000

17.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751 -

na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach przyznano dotację w kwocie 23.479 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Dz. 801 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/376/1/2010 z dnia 30 września 2010 roku ustalił plan dotacji celowej w kwocie 278 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 16:08:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 16:08:50
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 16:11:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie