Zarządzenie Nr 119/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 119/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XL/549/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§1. Zwiększyć plan wykonawczy jednostki budżetowej - Gimnazjum w Ożarowicach na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 27.760 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 27.760 zł

Rozdz. 80110- Gimnazja o kwotę 27.760 zł

§ 0750 - Dochody z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 27.760 zł

po stronie wydatków o kwotę 27.760 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 27.760 zł

Rozdz. 80110- Gimnazja o kwotę 27.760 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 27.760 zł

§ 2. Zmniejszyć plan wykonawczy jednostki budżetowej - Urzędu Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie wydatków o kwotę 250.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 250.000 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 250.000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostały jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych o kwotę 250.000 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych dokonano na podstawie Uchwały Nr XL/549/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 17:40:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 17:40:47
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 17:43:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie