Zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 130/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmniejszeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 45.014 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 44.964 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 43.500 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 43.500 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.464 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.464 zł

po stronie wydatków o kwotę 45.014 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 44.964 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 43.500 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 42.241 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 869 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej o kwotę 190 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.464 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.464 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej Gminy po stronie wydatków

w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

30.039,30

30.039,30

75023

Urzędy gmin

30.000

30.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

30.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

30.000

75056

Spis powszechny i inne

UG

39.30

39.30

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

UG

39.30

4410

Podróże służbowe krajowe

UG

39.30

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

625,38

625,38

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

625,38

625,38

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

UG

43,39

4120

Składki na Fundusz Pracy

UG

7,71

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

UG

190

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

283,53

4300

Zakup usług pozostałych

UG

265,12

4410

Podróże służbowe krajowe

UG

165,16

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

UG

100,75

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

UG

195,10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.600

1.600

90015

Oświetlenie ulic, palców i dróg

1.600

1.600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

600

4260

Zakup energii

UG

1.600

4300

Zakup usług pozostałych

UG

1.000

RAZEM

32.264,68

32.264,68

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 129/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 12:12:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 12:12:17
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 13:54:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie