Zarządzenie Nr 40/2010 Wojta Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 40/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian planie wykonawczym do budżetu na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.000 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.000

Jednostka - Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki Urząd Gminy po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

25.000

25.000

60016

Drogi publiczne gminne

25.000

25.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

54.500

54.500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

54.500

54.500

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

39.500

4430

Różne opłaty i składki

15.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39.500

851

Ochrona zdrowia

2.000

2.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.000

2.000

4260

Zakup energii

2.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

RAZEM

81.500

81.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w planie wykonawczym na podstawie Zarządzenia 39/2010 Wójta Gminy Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑05‑2010 14:40:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑05‑2010 14:40:20
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2010 13:35:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie