Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 108/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w planie wykonawczym jednostki - Urząd Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 124 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 124 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 124 zł

po stronie wydatków o kwotę 124 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 124 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 105 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 zł

§ 4120 - Fundusz Pracy o kwotę 3 zł

§ 2. Dokonać zmniejszeń w planie wykonawczym jednostki - Urząd Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 135 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 135 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 135 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 135 zł

po stronie wydatków o kwotę 135 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 135 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 135 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 135 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

UG

9.800

9.800

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UG

5.500

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

UG

5.500

70095

Pozostała działalność

UG

4.300

9.800

4270

Zakup usług remontowych

UG

9.800

4300

Zakup usług pozostałych

UG

4.300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

10.000

10.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

UG

10.000

10.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

UG

5.000

4260

Zakup energii

UG

5.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

10.000

851

Ochrona zdrowia

UG

1.500

1.500

85153

Zwalczanie narkomanii

UG

1.500

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

UG

1.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

UG

1.500

RAZEM

21.300

21.300

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 107/2010 z dnia 30 września 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 15:52:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 15:52:45
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 15:55:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie