Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 12/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie jednostkowym po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

38.947

38.947

80101

Szkoły Podstawowe

38.947

4.210

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SPZ

3.969

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPZ

23.383

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

SPZ

4.195

4120

Składki na Fundusz Pracy

SPZ

670

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SPZ

4.210

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPZ

2.520

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

SPZ

4.210

80110

Gimnazja

34.737

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

GIM

3.969

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

GIM

23.383

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

GIM

4.195

4120

Składki na Fundusz Pracy

GIM

670

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

GIM

2.520

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700

700

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

700

700

4270

Zakup usług remontowych

UG

700

4300

Zakup usług pozostałych

UG

700

RAZEM

39.647

39.647

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑02‑2010 10:20:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑02‑2010 10:20:56
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2010 10:22:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie