Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok z w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego


Zarządzenie Nr 47/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok w związku z rozwiązaniem rezerwy

celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

5.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.000

5.000

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

75421

Zarządzanie kryzysowe

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego celem sfinansowania kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi jaka wystąpiła na terenie województwa śląskiego. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup worków, piasku i innych niezbędnych materiałów oraz na zapłatę kosztów prac specjalistycznego sprzętu, a także zapewnienia ciepłych posiłków dla strażaków biorących udział w akcjach na podtopionych terenach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑05‑2010 12:40:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑05‑2010 12:40:44
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2010 12:41:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie