Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 109/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie: zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/532/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zmniejszyć plan wykonawczy Urzędu Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.809.975 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.927 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o kwotę 50.927 zł

§ 6207 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 50.927 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.759.048

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7.759.048 zł

§ 6207 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.759.048 zł

po stronie wydatków o kwotę 9.181.614 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.181.614

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 9.088.292 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.088.292 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 93.322 zł

§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.927 zł

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.395 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

750.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

750.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

750.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

750.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750.000

RAZEM

750.000

750.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie wykonawczym Urzędu Gminy dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/532/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 16:03:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 16:03:43
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 16:05:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie