Zarządzenie Nr 99/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 99/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

UG

1.100

1.100

75095

Pozostała działalność

UG

1.100

1.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

500

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

UG

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

UG

1.100

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

UG

4.000

4.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

UG

3.000

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

3.000

4270

Zakup usług remontowych

UG

3.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

UG

1.000

1.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

UG

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

1.000

RAZEM

5.100

5.100

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 98/2010 z dnia 2 września 2010 roku, oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2010 13:38:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑09‑2010 13:38:06
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2010 13:40:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie