Zarządzenie Nr 100/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2010 roku w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk."Lato 201"


Zarządzenie nr 100/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2010r

w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w powiatowym

ćwiczeniu obronnym pk. "Lato 2010"

Na podstawie § 5 pkt.4 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. zm.) oraz zarządzenia nr 14/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego "Lato 2010"

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie ustala elementy niezbędne do sprawnego przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa Gminy Ożarowice w powiatowym ćwiczeniu obronnym "Lato 2010" zwanym dalej "ćwiczeniem".

2. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w dniach 22-23 września 2010 r. w formie ćwiczenia wieloszczeblowego z elementami działań praktycznych.

3. Tematem ćwiczenia będzie: "Zgrywanie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa".

4. W ćwiczeniu udział wezmą:

1) Urząd Gminy Ożarowice wraz z komórkami organizacyjnymi urzędu, kadra zarządzająca, kierownicza oraz pozostali pracownicy,

2) Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Urząd Gminy Ożarowice

5. Celem ćwiczenia jest:

1) weryfikacja procedur wykonania wybranych zadań operacyjnych ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania…,

2) doskonalenie funkcjonujących w gminie elementów systemu kierowania wójta w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz po wprowadzeniu gotowości obronnej państwa czasu wojny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonywanie zadań przez obsadę stałego dyżuru i gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

3) doskonalenie sposobów współdziałania organu jednostki organizacyjnej z podległymi i nadzorowanymi jednostkami zaproszonymi do udziału w ćwiczeniu, realizującymi zadania na administrowanym przez organ terenie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

4) dokonanie oceny możliwości samodzielnego działania organu i nadzorowanych przez niego jednostek organizacyjnych w zmienionych warunkach.

6. Kierownikiem ćwiczenia jest Grzegorz Czapla - Wójt Gminy Ożarowice, a jego zastępcą Ewa Paks - Sekretarz Gminy Ożarowice.

§ 2

  1. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się następujące zespoły:

1) Zespół Oceniający;

2) Zespół Organizacyjny;

  1. W skład Zespołu Oceniającego wchodzi:

1) Grzegorz Czapla - Wójt Gminy

2) Justyna Gubała - Skarbnik Gminy

3) Monika Gubała - Referent ds. ogólnych

  1. W skład Zespołu Organizacyjnego wchodzi:

1) Ewa Paks - Sekretarz Gminy

2) Zbigniew Urbańczyk - Podinspektor ds. bezpieczeństwa informatycznego, obrony cywilnej i spraw obronnych

3) Paweł Skop - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

§ 3

Za obsługę organizacyjno techniczną Zespołów wymienionych w § 2 pkt 1 w tym przede wszystkim za zapewnienie miejsc pracy, sprzętu informatycznego i zabezpieczenie logistyczne odpowiada Sekretarz Gminy wraz z podinspektorem ds. bezp. informatycznego, obrony cywilnej i spraw obronnych Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. bezp. informatycznego, obrony cywilnej i spraw obronnych Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑09‑2010 09:31:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑09‑2010 09:31:02
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2010 09:37:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie