Zarządzenie Nr 140/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 140/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmniejszeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 711 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 120 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 120 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 591 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 591 zł

po stronie wydatków o kwotę 711 zł

Jednostka - Ośrodek pomocy społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 120 zł

§ 4130 - Składniki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 120 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 591 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 591 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej gminy po stronie wydatków

w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

100.000

100.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000

100.000

4300

Zakup usług pozostałych

UG

100.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

UG

44.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

56.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.200

1.200

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.200

1.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

UG

1.200

852

Pomoc społeczna

3.500

3.500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.500

3.500

4280

Zakup usług zdrowotnych

OPS

335

4300

Zakup usług pozostałych

OPS

2.772

4440

Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych

OPS

393

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

OPS

2.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji

OPS

1.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46.700

46.700

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

UG

40.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6.700

46.700

4260

Zakup energii

UG

46.700

4270

Zakup usług remontowych

UG

6.310

4300

Zakup usług pozostałych

UG

390

RAZEM

151.400

151.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 139/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku oraz zaistniałych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑12‑2010 14:15:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑12‑2010 14:15:08
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 14:19:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie